Szociális ágazat

SZOCIÁLIS ÁGAZATOS SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLY, TAGOZATKÓD: 0902

Hétköznapjaink

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség
Képzési idő: 4 év
Felvehető tanulók létszáma: 34 fõ
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német (Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.)

Felvételi vizsga: NINCS !

A felvételi eredmények számítása, rangsorolás:
A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredményeinek kétszerese (max. 100 pont).
Azon tanulók esetében, akiknek a pontszámai azonosak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3) pontja alapján előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga.
Az egészségügyi képzésbe történő belépés feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés is. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az Iskola-egészségügyi Szolgálat végzi.
A vizsgálat ideje a felvételi értesítést követően a tanév május vége.
A vizsgálatkor benyújtandó dokumentumok:
• Egészségügyi kiskönyv (beszerezhető a papír- írószer boltban),
• TAJ kártya,
• Tüdőszűrő vagy mellkas felvétel negatív eredménye (1 éven belüli)
• Igazolás általános iskolában kapott (pl: hepatitis-B elleni) védőoltásról (oltási könyv vagy oltási igazolás: oltóanyag neve, száma, oltás ideje és orvos vagy védőnő aláírása pecséttel),
• Wassermann vizsgálat negatív eredménye,
• Széklettenyésztés negatív eredménye,
• Leletek, zárójelentések, gondozási könyvek, gyógyszerallergiáról igazolás fénymásolata előző vagy jelen betegségekről (ha van 1 éven belülit kérünk).

A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség.

A szakgimnáziumi oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott ágazat közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek fejlesztésére, a szakmai érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

A képzés 12. évfolyam végén Gyermek – és ifjúsági felügyelő (OKJ: 31 761 01) és Családsegítő asszisztens (OKJ:52 761 01) végzettséget adó szakmai érettségi vizsgával zárul. Érettségi utáni szakképzésben kisgyermekgondozó, – nevelő végzettség szerezhető.

A cél megvalósítását a következő tantárgyak oktatása szolgálja:
• A szociális ellátás általános tevékenységei
o Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
o Társadalomismereti, szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
o Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat
o Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
o Pszichológia gyakorlat
o Egészségügyi alapismeretek
• Elsősegélynyújtási feladatok
o Népegészségügyi ismeretek
o Az elsősegélynyújtás gyakorlata
• Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
o Gyermekvédelmi ismeretek
o Gyógypedagógiai alapismeretek
o Gondozási- ápolási ismeretek
o Gondozási- ápolási gyakorlat
• Gyermekfelügyeleti feladatok
o Gyermekotthoni feladatok
o Gyermekotthoni gyakorlat
• Gyermekfelügyelői dokumentációs feladatok
o Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek
o Gyermekotthoni dokumentációs ismeretek
o Adminisztráció gyakorlata
• Házi időszakos gyermekfelügyelet
o Házi időszakos gyermekfelügyeleti ismeretek
o Házi időszakos gyermekfelügyeleti gyakorlata
• Család pedagógiai alapismeretek
o Pedagógiai szociológia
o Mentálhigiénés ismeretek
o Fejlődés lélektani alapok
• Kapcsolati formák családokkal
o A kapcsolattartás elmélete
o A kapcsolattartás gyakorlata
• Kommunikáció és viselkedés kultúra
o Kommunikáció
• Összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 4-4 hét.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:
Hozott pontok számítása:
Dyslexia, dysgráfia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik magyar érdemjeggyel, úgy mindkét ágazatban az utolsó két félév kémia érdemjegyét vesszük figyelembe.
Dyscalkulia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik matematika érdemjeggyel, úgy az utolsó két félév fizika érdemjegyét vesszük figyelembe. Továbbá, ha a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv hozott érdemjeggyel, helyette földrajz tantárgy érdemjegyét számítjuk hozott pontként.

Fontosabb időpontok:
2019. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2019. március 18. Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019. április 12. A középfokú iskola intézményvezetője az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.
2019. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2018. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.