Szociális ágazat

SZOCIÁLIS ÁGAZATOS TECHNIKUMI OSZTÁLY, TAGOZATKÓD: 0902
Technikumi kerettanterv – 13. évfolyamon kisgyermekgondozó, -nevelő végzettséggel
(RÉGI NEVÉN SZAKGIMNÁZIUM)

Hétköznapjaink

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség
Képzési idő: 5 év
Felvehető tanulók létszáma: 34 fő
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német (Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.)

Felvételi vizsga: NINCS !

A képzésben 10. évfolyamon alapvizsgát kell tenni.
A 13. évfolyamon kisgyermekgondozó, -nevelő OKJ végzettség szerezhető.

9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból.
A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség.

A felvételi rangsorolás alapja:
A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredményeinek kétszerese (max.100 pont).
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga.
Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhe-lye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga.
Az egészségügyi képzésbe történő belépés feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés is. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az Iskola-egészségügyi Szolgálat végzi.
A vizsgálat ideje a felvételi értesítést követően a tanév május vége.
A vizsgálatkor benyújtandó dokumentumok:
• Egészségügyi kiskönyv (beszerezhető a papír- írószer boltban),
• TAJ kártya,
• Tüdőszűrő vagy mellkas felvétel negatív eredménye (1 éven belüli)
• Igazolás általános iskolában kapott (pl: hepatitis-B elleni) védőoltásról (oltási könyv vagy oltási igazolás: oltóanyag neve, száma, oltás ideje és orvos vagy védőnő aláírása pecséttel),
• Wassermann vizsgálat negatív eredménye,
• Széklettenyésztés negatív eredménye,
• Leletek, zárójelentések, gondozási könyvek, gyógyszerallergiáról igazolás fénymásolata előző vagy jelen betegségekről (ha van 1 éven belülit kérünk).

 

A cél megvalósítását a következő tantárgyak oktatása szolgálja:
• A szociális ellátás általános tevékenységei
o Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat
o Társadalomismereti, szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek
o Társadalomismereti és szociálpolitikai gyakorlat
o Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
o Pszichológia gyakorlat
o Egészségügyi alapismeretek
• Elsősegélynyújtási feladatok
o Népegészségügyi ismeretek
o Az elsősegélynyújtás gyakorlata
• Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
o Gyermekvédelmi ismeretek
o Gyógypedagógiai alapismeretek
o Gondozási- ápolási ismeretek
o Gondozási- ápolási gyakorlat
• Gyermekfelügyeleti feladatok
o Gyermekotthoni feladatok
o Gyermekotthoni gyakorlat
• Gyermekfelügyelői dokumentációs feladatok
o Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek
o Gyermekotthoni dokumentációs ismeretek
o Adminisztráció gyakorlata
• Házi időszakos gyermekfelügyelet
o Házi időszakos gyermekfelügyeleti ismeretek
o Házi időszakos gyermekfelügyeleti gyakorlata
• Család pedagógiai alapismeretek
o Pedagógiai szociológia
o Mentálhigiénés ismeretek
o Fejlődés lélektani alapok
• Kapcsolati formák családokkal
o A kapcsolattartás elmélete
o A kapcsolattartás gyakorlata
• Kommunikáció és viselkedés kultúra
o Kommunikáció
• Összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 4-4 hét.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:
Hozott pontok számítása:
Dyslexia, dysgráfia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik magyar érdemjeggyel, úgy mindkét ágazatban az utolsó két félév kémia érdemjegyét vesszük figyelembe.
Dyscalkulia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik matematika érdemjeggyel, úgy az utolsó két félév fizika érdemjegyét vesszük figyelembe. Továbbá, ha a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv hozott érdemjeggyel, helyette földrajz tantárgy érdemjegyét számítjuk hozott pontként.