Egészségügy ágazat

EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATOS TECHNIKUMI OSZTÁLY, TAGOZATKÓD: 0901
Technikumi kerettanterv – 13. évfolyamon gyakorló ápoló végzettséggel
(RÉGI NEVÉN SZAKGIMNÁZIUM)

Egy gyakorlati óra

Felvételi követelmény: általános iskolai végzettség
Képzési idő: 5 év
Felvehető tanulók létszáma: 68 fő (két osztály)
Oktatott idegen nyelv: angol vagy német (Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.)
Felvételi vizsga: NINCS !
A képzésben 10. évfolyamon alapvizsgát kell tenni.
A 13. évfolyamon gyakorló ápoló OKJ végzettség szerezhető.

9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból.
A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség.

 

A felvételi rangsorolás alapja:
A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredményeinek kétszerese (max. 100 pont).
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga.
Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga. 

Az egészségügyi képzésbe történő belépés feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés is. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az Iskola-egészségügyi Szolgálat végzi.
A vizsgálat ideje a felvételi értesítést követően a tanév május vége.
A vizsgálatkor benyújtandó dokumentumok:
• Egészségügyi kiskönyv (beszerezhető a papír- írószer boltban),
• TAJ kártya,
• Tüdőszűrő vagy mellkas felvétel negatív eredménye (1 éven belüli)
• Igazolás általános iskolában kapott (pl: hepatitis-B elleni) védőoltásról (oltási könyv vagy oltási igazolás: oltóanyag neve, száma, oltás ideje és orvos vagy védőnő aláírása pecséttel),
• Wassermann vizsgálat negatív eredménye,
• Széklettenyésztés negatív eredménye,
• Leletek, zárójelentések, gondozási könyvek, gyógyszerallergiáról igazolás fénymásolata előző vagy jelen betegségekről (ha van 1 éven belülit kérünk).

A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség.

 

A cél megvalósítását a következő tantárgyak oktatása szolgálja:
• Munkahelyi egészség és biztonság
• Egészségügyi alapismeretek
o Szakmai jogi és etikai ismeretek
o Szociológiai alapismeretek
o A pszichológia alapjai
o A pedagógia alapjai
o Egészségügyi ellátórendszer
o Népegészségügy
o Környezet-egészségügy
o Egészségfejlesztés
• Szakmai kommunikáció
o Orvosi latin
o Kommunikáció
o Speciális kommunikáció
• Ápolástan-gondozástan
o Egészséges ember gondozása
o Csecsemő- és kisgyermekgondozása
o Akadályozott ember gondozása
o Ápolástudomány
o Ápoláslélektan
o Ápolási beavatkozások
o Betegmegfigyelés
• Összefüggő nyári gyakorlat: Ápolástan-gondozástan gyakorlat
• Klinikumi alapozó ismeretek
o Anatómia – élettan
o Mikrobiológia-járványtan Általános kórtan
o Elsősegélynyújtás-első ellátás
• Klinikumi szakismeretek
o Belgyógyászat
o Sebészet és traumatológia
o Gyermekgyógyászat
• Diangosztikai és terápiás alapismeretek
• Egészségügyi asszisztensi feladatok
o Asszisztensi feladatok
o Dokumentáció vezetése a járóbeteg ellátásban
o Prevenció
o Rehabilitáció
o Személyiség fejlesztés, önismeret
• Egészségügyi asszisztálás gyakorlata
• összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 4-4 hét.

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok:
Hozott pontok számítása:
Dyslexia, dysgráfia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik magyar érdemjeggyel, úgy mindkét ágazatban az utolsó két félév kémia érdemjegyét vesszük figyelembe.
Dyscalkulia: Amennyiben a tanuló nem rendelkezik matematika érdemjeggyel, úgy az utolsó két félév fizika érdemjegyét vesszük figyelembe. Továbbá, ha a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv hozott érdemjeggyel, helyette földrajz tantárgy érdemjegyét számítjuk hozott pontként.