Intézményi tanfelügyelet

AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET EREDMÉNYE
2019. február 21.

1. Pedagógiai folyamatok
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A szakmai képzésben folyamatosan változó tantárgyi követelmények nyomonkövetése, elemzése és alkalmazása a mindennapi gyakorlatban.
Kiemelkedő területek:
A stratégiai tervezés operatív szintekre való lebontása, a mérési eredmények elemzésének felhasználása és beépítése az operatív tervezésbe. Az intézményi munka dokumentálása, a pedagógus szakmai tevékenység ellenőrzése. A tantestületen belüli tudásmegosztás, a munkaközösségek és a külső partnerek munkájának összehangolása.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók segítése.
Kiemelkedő területek:
A pedagógusok a szakképzési kerettantervben meghatározott személyes, társas és módszerkompetenciák felmérésére alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaznak. A pedagógusok az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosítanak, alkalmazva a tanulás tanításának módszertanát. Támogató tanulási kultúra jellemzi az iskolát. Ezen a területen kiemelkedően jól működik a belső tudásmegosztás. A célok meghatározásánál figyelmet fordítanak az esélyteremtésre. Olyan pályázatokat, programokat valósítanak meg, melyek hatékonyan szolgálják a felzárkóztatást. A szakmai elméleti oktatás, gyakorlati képzés és a tanórán kívüli tevékenységek során a tartalom megtervezésénél, a módszerek és a tanulásszervezési eljárások kiválasztásánál figyelembe veszik az egészségmegőrzés és a környezettudatosság szempontjait. Az intézmény gondoskodik és támogatja a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos információcserét és együttműködést. A pedagógusok és tanulók közötti információcsere és az együttműködés több fórumon is megvalósulhat, az intézmény példa értékűen biztosítja ennek lehetőségét pl. az e-naplón keresztül, a kollégiumi nevelésben ez hatványozottan jelentkezik. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. A nevelés és oktatás személyre szóló: a pedagógusok ismerik a tanulókat, testi és szellemi képességeiket, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel.

3. Eredmények
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A kompetenciaeredmények javítása matematikából, szinten tartása szövegértésből. A tanulók pályakövetésének megújítása, az eredmények kiértékelése, visszacsatolás. Az önértékelés rendszerének szempontrendszere és eredményei hangsúlyosabban jelenjenek meg a munkatervekben, beszámolókban. A fejlesztési tervek egységes formába öntése. Tanulók pályakövetése.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény tehetséggondozása. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. Versenyeredmények. A hozzáadott pedagógiai értékkel sikerült az évek folyamán tartani és emelni a kompetenciamérés eredményeit. A nevelési célokhoz kapcsolódó eredmények megfelelnek az elvárásoknak.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A digitális információátadás lehetőségeinek kiaknázása. Az IKT kompetenciák fejlesztése, belső tudásmegosztás.
Kiemelkedő területek:
A munkaközösségek, a munkaközösség tagjainak együttműködése. Egészségügyi szaktanárok mentorálása (Debreceni és Nyíregyházi Egyetem). Pályaorientációs tevékenység végzése. Az iskola hírnevének öregbítése a versenyeredmények segítségével.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A panaszkezelés folyamatának rögzítése, dokumentálása. A munkáltatói elégedettségmérés fejlesztése.
Kiemelkedő területek:
A gyakorlati képzőhelyekkel való konstruktív együttműködés, megbeszélések, a javaslatok feldolgozása és beépítése a pedagógiai munkába. Külső kapcsolatok ápolása. Szakmai rendezvényeken való részvétel. Pályaorientációs tevékenység.

6. A pedagógiai munka feltételei
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
A feladatmegosztás egyenletessé tétele, minden kolléga bevonása a feladatokba. A belső ellenőrzés, és a visszacsatolás rendszeressebbé tétele. A vezetői hatáskörben végrehajtandó tanügyi ellenőrzések hatékonyságának javítása. Az infrastruktúra, eszközök további fejlesztése.
Kiemelkedő területek:
A munkaközösségek önálló feladatvállalása, azok eredményes megvalósítása. Az intézmény a tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította és alakítja ki. Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos a lehetőségek megfelelő hasznosítása. A vezetőség igyekszik megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a szervezeti feltételeket javíthatják. Az intézményben maximálisan megvalósul az együttműködő, motiváló szakmai környezet kialakítása, a meglévő humánerőforrás hatékony kihasználása. Az intézmény számára nagyon fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, mindennapjaiban. A pedagógiai munka megszervezésében és a feladatok ellátásában a szakértelmük kiemelt szerepet kap. Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző.

7. A Kormány, az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, és a szakképesítésekért felelős miniszterek által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai és szakmai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:
Tanítási módszerek változatosságának alkalmazása valamennyi pedagógus munkájában. Kiemelt partnerek fokozottabb bevonása az intézmény terveinek készítésébe.
Kiemelkedő területek:
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását. Az intézmény pedagógiai programja koherens az intézményre vonatkozó szabályozó jogszabályokban megfogalmazottakkal. Az intézmény pedagógiai és szakmai programja az országos, regionális és helyi szakmapolitikai célok figyelembevételével készül; konkrét, egyértelmű és mérhető stratégiai és operatív célokat határoz meg, koherens a kiadott szakmai és vizsgakövetelményekkel és kerettantervekkel.