Szakmai gyakorlat

„Amit hallok – elfelejtem,
Amit látok – megismerem,
Amit csinálok – megtanulom:“
(ősi bölcsesség)

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉVKÖZI ÉS A NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATRÓL

Az évközi és összefüggő nyári szakmai gyakorlatok célja, hogy a kötelező szakmai gyakorlatot tanulóink megszerezzék, ezáltal elsajátítsák az egészségügyi és szociális szakma meghatározott gyakorlati ismereteit és készségeit.
A szakmák elsajátítása megköveteli a közvetlen betegellátásban, valós helyzetekben történő tanulást és tanítást. A beteggel való találkozás egy kiszolgáltatott helyzetben, idegen környezetben történik, mely kellő tapintatot, figyelmet kíván tanulóinktól. Az iskola kiválóan felszerelt demonstrációs termeiben történő gyakorlással tesszük lehetővé azt, hogy a lehető legjobban, fokozatosan felkészülhessenek gyermekeink a betegágy melletti munka mindennapi feladataira. Egészségügyi szaktanáraink, sok éves szakmai tapasztalattal, tudással, kiváló felkészültséggel, empátiával, formálják, fejlesztik, alakítják tanulóinkat. A gyakorlatok során átélt élmények, tapasztalatok gazdagítani fogják tanulóink értékrendjét is, hiszen egészségükben átmenetileg vagy tartósan károsodott emberekkel fognak találkozni, hosszabb, rövidebb ideig róluk gondoskodni, és értük bizonyos tekintetben felelősséget vállalni.
A szakmai képzés fontos színtere az egészségügyi, szociális ellátás területein folytatott gyakorlati képzés. A gyakorlati képzést folytató partnerintézményeinkkel együttműködési megállapodással rendelkezünk. Gyakorló területeink kiváló személyi és tárgyi feltételek biztosításával járulnak hozzá a gyakorlatok sikerességéhez.
Mindannyiunk célja, hogy – közös erővel – humánus, probléma érzékeny, kiváló szakmai készségekkel, képességekkel rendelkező egészségügyi és szociális szakembereket neveljünk.

A továbbhaladás feltétele
Az évfolyam sikeres teljesítésének, illetve a magasabb évfolyam megkezdésének feltétele az előírt évközi, valamint az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat teljesítése.

Gyakorlat megkezdésének feltétele

• Egészségügyi alkalmassági vizsgálat (iskolaorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos)
• Tüdőszűrés (éves rendszerességgel)
• Látás és hallásvizsgálat (iskolaorvos)
• Székletvizsgálat (aktuális gyermekosztály, bölcsődei gyakorlat során)
• Wassermann vizsgálat (szifilisz szűrés)
• Hepatitis védőoltás igazolása
• Munka,-baleset és tűzvédelmi oktatás

Szakmai gyakorlat követelménye
• A gyakorlat ideje és helyszíne nem választható, az iskola irányítottan osztja be. A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképző iskola vagy gyakorlati képzést folytató szervezet által fenntartott és működtetett gyakorlati képzőhelyen megszervezhető és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban előírt feltételei biztosítottak.
• Kiskorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében a napi nyolc órát nem haladhatja meg.
• A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.
• A tanuló hiányzásait az iskola házirendjében foglaltak szerint igazolhatja.
• Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja.
• Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.
• Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető.
• A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi időszakra meghatározott gyakorlati óraszámon és az összefüggő szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül – a szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – gyakorlati foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető.
• A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az összefüggő szakmai gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette.

Gyakorló területen való megjelenés
• A munkaidő megkezdése előtt minimum öt perccel a tanuló köteles a gyakorlati területen tartózkodni.
• A tanuló a gyakorló területet nem hagyhatja el munkaidőben, illetve a munkaidő vége előtt.
• Abban az esetben, ha a tanuló a gyakorlati terület elhagyására kényszerül – bármely oknál fogva, – köteles előzőleg az iskola gyakorlati oktatásvezetőjétől, valamint a gyakorlati terület vezetőjétől engedélyt kérni.

Munkaruha
• Ápolt, kulturált megjelenés
• Fehér, tiszta, vasalt munkaruha
• Rövid szoknya, rövidnadrág, halásznadrág nem megengedett
• Csúszásgátlós talpú cipő
• Feltűnő, balesetveszélyes ékszerek viselése nem megengedett
• Kitűző (egységes, tartalmazza az iskola nevét, a tanuló nevét és osztályát)
• Festett köröm, műköröm viselése, látható testékszerek viselése TILOS!
• Tetoválás el-illetve letakarása

Jelenlét igazolása
Foglalkozási naplóban és gyakorlati tanmenettel történik, melynek vezetése a gyakorlati képzést folytató szervezet kötelessége. A szakképzési törvény 41. §-ának szabályozásai szerint a foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során.

A gyakorlat dokumentuma – a gyakorlati (munka) napló
• A gyakorlat megkezdése előtt a gyakorlati (munka) naplóban rögzítésre kerül a munka,- baleset és tűzvédelmi oktatás igazolása.
• A gyakorlati (munka) napló tartalmazza a gyakorlati hely megnevezését, a gyakorlat időpontját, követelményét, a gyakorlat ellenőrzéséért felelős szakoktató aláírását, és a gyakorlati képzést folytató szervezet bélyegzőjének lenyomatát.
• A gyakorlati (munka) napló vezetése az adott modul követelménye alapján, a gyakorlati oktatásvezető/szakoktató útmutatása alapján történik.

A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően eljuttatja a gyakorlati (munka) naplót az iskola titkárságára vagy az osztályfőnökének.

Bejelentési kötelezettség
A tanuló köteles bejelenteni osztályfőnökének/gyakorlati oktatásvezetőnek a szakmai gyakorlatról történő hiányzását, annak pótlását, és minden olyan eseményt, ami akadályozza a szakmai gyakorlat elvégzését.

A Szakképzési Centrummal kapcsolatban álló együttműködő partnerintézményeink

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
  • Gyermekjóléti és Alapellátási Intézmény
  • Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
  • Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
  • OMSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei állomásai

 

Szabó Elza
gyakorlati oktatásvezető