Nappali szakképzés

Magas színvonalú szakképzés

A 2020/2021. tanévben az alábbi szakképesítéseket indítjuk nappali tagozaton:

 • gyakorló ápoló, felvehető létszám 34 fő, 2 év.
 • A képzések ingyenesek.
 • Szakképesítéssel rendelkezők nappali képzésbe nem jelentkezhetnek.
 • Felvételi korhatár: 25. életév.
 • Fiúk és lányok egyaránt jelentkezhetnek.
 • Vidékiek számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
 • A nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére tanulóink anyagi juttatásban részesülnek.
 • A gyakorló ápoló képzés nappali tagozatán a tanulók egyrészt pályaválasztást támogató ösztöndíj programban vehetnek részt, másrészt a második évfolyamon a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban is részesülhetnek tanulmányi eredményeik függvényében.

A beiskolázás feltétele: érettségi, egészségügyi alkalmasság.

A jelentkezés módja: az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik (beszerezhető az iskolában személyesen vagy letölthető az iskola honlapjáról – letölthető ide kattintva).

A jelentkezési határidő: 2020. április 6-tól június 26-ig.
A pótfelvételi jelentkezési határideje: 2020. augusztus 31.

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk.

A FELVÉTEL ELBÍRÁLÁSA

A szakképző évfolyamokra történő felvételt, az érettségi vizsga eredményei alapján és az alkalmassági elbeszélgetés során állapítjuk meg súlyozott átlaggal. Az érettségi tantárgyak eredményeinek összege kétszeres súllyal, az alkalmassági elbeszélgetés egyszeres súllyal számít be a felvételi eredménybe. Az alkalmassági elbeszélgetésen a kommunikációs készségekre 10 pontot, az általános tájékozottságra 10 pontot lehet szerezni. Pontazonosság esetén az érettségi eredmények közül a magyar érettségi jegye a meghatározó.
Szakképzési pályaválasztási tájékoztató 2020. február 11-én, kedden 15 órától.

További információ képzéseinkről: Szabó Elza szakmai igazgatóhelyettes (Tel.: +36 42 512380).

 

SZAKKÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

Az egészségügyi ágazat általánosságban:

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű szakemberek. Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása.
A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát, majd 17 éves korukban szakmairányt választani. Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára.

 

GYAKORLÓ ÁPOLÓ


Érettségi végzettséggel 2 éves képzés, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok:

 • Felnőttbeteg-ápoló szakmairány,
 • Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány,
 • Mentőápoló szakmairány.

A Csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához. A Felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt. A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS:
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

A CSECSEMŐ ÉS GYERMEKÁPOLÓ, VALAMINT FELNŐTTBETEG-ÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:
életkori sajátosságokat szem előtt tartva ápolást, gondozást végez;
• alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek megfelelően;
• vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
• a beteg állapotváltozását észleli, speciális eszközöket alkalmaz;
• részt vesz a különböző betegségekben szenvedő betegek ellátásában.

A MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ:
• a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
• közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
• mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
• betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
• mentés- és betegszállítás szervezési feladatokat lát el;
• katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 

ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ


Érettségi végzettséggel 3 éves képzés, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
13 szakmairány közül választhatnak a tanulók:

 • Felnőtt intenzív szakápoló
 • Gyermekintenzív-szakápoló
 • Nefrológiai szakápoló
 • Onkológiai szakápoló
 • Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
 • Sürgősségi szakápoló
 • Légzőszervi szakápoló
 • Hospice szakápoló
 • Geriátriai és krónikusbeteg-szakápoló
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
 • Epidemiológiai szakápoló
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor
 • Alapellátási közösségi szakápoló

Az Európai Unió elvárásainak megfelelő ápolóképzés, széles alapozás mellett az egészségügyi ellátás különböző szakterületeire készít fel. Az ápolók tevékenysége az orvostudomány területeinek megfelelően speciális ismereteket és készségeket igényel. Ennek megfelelően:
– az Alapellátási közösségi és a Sürgősségi szakápoló szakmairány a betegek elsődleges ellátására;
– A Gyermek intenzív és a Felnőtt intenzív szakápoló szakmairány a súlyos állapotban lévő betegek ellátására;
– A Geriátriai és krónikusbeteg, a Hospice és az Onkológiai szakápoló szakmairány a krónikus elhúzódó betegségek ellátására;
– A Nefrológiai , a Légzőszervi, a Diabetológiai szakápoló és edukátor, a Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató szakmairány az egyes szervrendszerek megbetegedések gondozására;
– A Foglalkozás-egészségügyi szakápoló szakmairány a munka világával kapcsolatos megbetegedések gondozására;
– Az Epidemiológiai szakápoló szakmairány a betegségek terjedésével kapcsolatos ismeretekre az készít fel.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
– életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez
– ápolási tevékenységet végez, az egyén, a család, illetve közösség szükségleteinek megfelelően,
– vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik, egyes beavatkozásokat önállóan elvégzi;
– a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
– a beteg egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt a beteg megtalálási helyén és az egészségügyi intézményekben;
– súlyos, életveszélyes betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;
– idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában;
– az orvostudományi ágaknak megfelelő ápolási, gondozási és megelőzési feladatokat lát el.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességekkel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ


Érettségi végzettséggel a Szociális ágazat 2 éves képzése, amely technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
• ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra;
• megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
• kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki;
• segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
• segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.